REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY CASMATINO.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki realizacji zamówień, w tym czas i koszty dostawy
 5. Sposoby płatności
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Zwroty i odstąpienie od umowy
 8. Własność intelektualna
 9. Polityka ochrony danych osobowych
 10. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona www.casmatino.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.casmatino.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.casmatino.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 5. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 1. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 2. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie

casmatino.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 2. USŁUGODAWCA – wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Casmatino Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. Ludwika Waryńskiego 49, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343619926, REGON: 524165215, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@detskepodlozky.cz, tel.: +48786270170
 3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 1. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 2. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 3. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie

4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ, W TYM CZAS I KOSZTY DOSTAWY

 1. Rodzaje dostawy:
  1. Przesyłka kurierska – wysyłka za pośrednictwem kuriera, dostarczenie w ciągu 1-2 dni roboczych od nadania przesyłki.
  3. Odbiór osobisty – odbiór osobisty zamówienia w siedzibie sklepu. Płatność tylko gotówką.
 2. Koszty dostawy:
  1. Przesyłka kurierska – od 15 zł za paczkę, w zależności od przewoźnika.
  3. Odbiór osobisty – darmowy. 
 3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z nieprzewidzianych okoliczności (np. złe warunki pogodowe, awaria transportu).
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu, sklep internetowy ponosi odpowiedzialność za jej naprawę lub wymianę na nową. Klient zobowiązany jest poinformować o uszkodzeniu przesyłki niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 5. Zamówienia są realizowane w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen i kosztów dostawy w każdej chwili.
 7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku danego produktu na magazynie lub w przypadku nieprawidłowości w zamówieniu.
 8. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnie podanych przez Klienta danych dostawy (np. nieprawidłowy adres, brak możliwości dostarczenia przesyłki).
 9. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Płatność kartą płatniczą – akceptujemy płatności kartami Visa, Mastercard
 2. Płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe – klient otrzymuje dane do przelewu po złożeniu zamówienia.
 3. Płatność przelewem elektronicznym – akceptujemy płatności poprzez systemy internetowe takie jak Przelewy24, PayU.
 4. Płatność przy odbiorze – klient może dokonać płatności przy odbiorze przesyłki od kuriera.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: casmatinopl@gmail.com
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: casmatinopl@gmail.com
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. ZWROTY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku, gdy zakupione u nas produkty nie spełniają Twoich oczekiwań, oferujemy możliwość ich zwrotu zgodnie z poniższą polityką.
 2. Termin zwrotu – Masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 3. Warunki zwrotu – Produkt musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu i wraz z kompletem akcesoriów oraz dowodem zakupu. Nie dotyczy to przypadków, gdy produkt został uszkodzony w trakcie transportu lub posiada wady fabryczne.
 4. Procedura zwrotu – Jeśli chcesz zwrócić zakupiony produkt, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Przed przystąpieniem do zwrotu produktu prosimy o przesłanie nam informacji o chęci zwrotu w formie pisemnej na adres e-mailowy: casmatinopl@gmail.com. W odpowiedzi otrzymasz informacje na temat dalszej procedury zwrotu.
 5. Koszty zwrotu – Koszt zwrotu produktu ponosi Klient. Przed odesłaniem produktu prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów zwrotu oraz zwrotu kosztów.
 6. Zwrot pieniędzy – Zwrócone produkty będą sprawdzone pod kątem ich stanu oraz kompletności. Jeśli zostaną spełnione wymagane warunki zwrotu, zwrócimy Ci koszt zakupionego produktu. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego produktu.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem casmatino.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością casmatino.pl
  Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony casmatino.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony casmatino.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

9. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cel i zakres gromadzenia danych osobowych
 2. Sklep internetowy zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia lub obsługi reklamacji.
 3. Dane te są zbierane wyłącznie za zgodą klienta, który przed złożeniem zamówienia musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Sklep internetowy nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych bez wyraźnej zgody klienta.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 2. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez uprawnione osoby i tylko w celu realizacji zamówienia lub obsługi reklamacji.
 4. Sklep internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 1. Udostępnianie danych osobowych
 2. Sklep internetowy nie udostępnia danych osobowych klientów osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta.
 3. Sklep internetowy może udostępniać dane osobowe klientów wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia, np. w celu dostarczenia przesyłki kurierskiej.
 1. Prawa klientów
 2. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 3. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ich praw związanych z ochroną danych osobowych.
 1. Zmiana polityki ochrony danych osobowych
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany polityki ochrony danych osobowych w każdym czasie.
 3. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej sklepu i wejdą w życie od daty ich opublikowania.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.