Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:

casmatino.pl

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Casmatino Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@detskepodlozky.cz

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych

podanych dobrowolnie w Serwisie.

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

– Obsługa zapytań przez formularz

– Realizacja zamówionych usług

– Prezentacja oferty lub informacji

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu

w następujący sposób:

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają

wprowadzone do systemów Operatora.

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.

„ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie

transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,

wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą

być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że

jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione

na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca

działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi

obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową

formę ochrony logowania do Serwisu.

5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego

oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych

osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów

programistycznych.

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe

innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub

do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup

odbiorców:

o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w

celu realizacji celu działania strony

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to

konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi

przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych

marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

– dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

– ich sprostowania,

– usunięcia,

– ograniczenia przetwarzania,

– oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w

pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania,

przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń.

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia

usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora

marketingu bezpośredniego.

8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o

ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii

Europejskiej.